Yhteistoimintaneuvottelut

Yhteistoimintaneuvotteluissa eli tuttavallisemmin yt-neuvotteluissa käsitellään työnantajan puolelta tehtäviä toimia, perusteita ja niiden vaikutuksia. Käsittelyssä on kaikki vaihtoehdot joilla voidaan myös välttää mahdollisimman paljon irtisanomisia. Näitä voivat olla esimerkiksi lomautukset, osa-aikaiset työt tai koulutukset. Neuvotteluissa työntekijöiden tukena toimii luottamusmies.
Työntekijän oleminen raskaana tai perhevapaalla ei voi lain mukaan olla irtisanomisen peruste. Työnantaja voi irtisanoa äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla olevan työntekijän taloudellisilla perusteilla ainoastaan silloin, jos työnantajan toiminta päättyy kokonaan. Mikäli työnantaja irtisanoo raskaana olevan työntekijän työsopimuksen taloudellisista tai tuotannollisista syistä ennen äitiysvapaan alkua, hänen on osoitettava, että irtisanominen ei liity työntekijän raskauteen. Työnantajan on todistettava, että irtisanomisperuste on aito eikä raskaana oleva ole valikoitunut irtisanottavaksi millään tavoin raskauden tai perhevapaan käytön vuoksi. Työntekijän tulee tarvittaessa esittää selvitys raskaudestaan, jos työnantaja niin vaatii.

Toisen työn tarjoaminen tai kouluttaminen uuteen

Työntekijä voidaan irtisanoa työsopimuslain mukaan vain, jos hän ei ole sijoitettavissa tai koulutettavissa muihin tehtäviin. Irtisanomisperustetta ei ole olemassa laisinkaan mikäli

  • työnantaja on ottanut uuden työntekijän samanlaisiin tehtäviin (ennen irtisanomista tai sen jälkeen)
  • töiden uudelleenjärjestelyt eivät ole aiheuttaneet työn todellista vähentymistä

    Työnantajan on tarjottava ensisijaisesti työtä, joka vastaa työsopimuksen ehtoja. Mikäli tällaista työtä ei ole saatavilla, työnantajan on tarjottava työtä, joka vastaa työntekijän koulutusta, ammattitaitoa tai kokemusta. Lisäksi työnantajan on järjestettävä työntekijälle tarvittava koulutus uusien tehtävien hoitamiseksi, mikä katsotaan molempien osapuolten kannalta tarkoituksenmukaiseksi ja kohtuulliseksi.

Takaisinottovelvollisuus

Työnantajan on tarjottava taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanotulle työntekijälle työmahdollisuutta, mikäli hän tarvitsee neljän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä henkilöä samankaltaisiin tehtäviin. Mikäli työsuhde on kestänyt keskeytyksettä vähintään 12 vuotta, takaisinottoaika pidennetään kuuteen kuukauteen. Tämä tarjoamisvelvollisuus koskee niitä irtisanottuja, jotka ovat rekisteröityneet työnhakijoiksi TE-toimistossa.

Ennen tarjouksen tekemistä työnantajan on tiedusteltava paikalliselta työvoimaviranomaiselta, onko irtisanottuja työnhakijoina. Hän voi myös ottaa suoraan yhteyttä heihin. Työnantajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tarjota entisiä työehtoja, mutta uusien ehtojen on täytettävä lakien ja työehtosopimusten vähimmäisvaatimukset.

Lomautettujen työntekijöiden on saatava ensisijainen tarjous ennen irtisanottujen takaisinottoa. Lisäksi osa-aikaisille on tarjottava mahdollisuutta ennen irtisanottujen kutsumista. Työnantaja ei voi vedota takaisinottovelvoitteeseen rikkoakseen koulutusvelvoitteensa irtisanomistilanteessa.

Takaisinottovelvoite ei estä työnantajaa tarjoamasta harjoittelupaikkoja opiskelijoille, kunhan harjoittelu ei ole työsuhteessa.