Työsopimus

Mistä työsopimuksessa on kyse?
Työsopimus on työelämän perussopimus. Työsopimusta tehdessä on kuitenkin hyvä
huomioida muutama seikka. Työsopimus on työntekijän sekä työnantajan välinen
vapaamuotoinen sopimus. Työsopimuksessa työntekijä sitoutuu tekemään sovittuja töitä
sovittuun aikaan. Työnantajan velvollisuus taas on maksaa töistä sovittua palkkaa.
Työsopimuksen voi tehdä kirjallisesti tai suullisesti, mutta varmempi tapa välttyä
erimielisyyksiltä ja ristiriidoilta, on tehdä sopimus kirjallisesti. Kuitenkin suullinen
työsopimus on ihan yhtä pätevä, kuin kirjallinenkin. Nykyaikana erityisesti sähköisesti tehdyt
työsopimukset ovat yleistyneet runsaasti. Työsopimuksessa tulee sopia ainakin seuraavat
asiat:

 1. Työn alkamisen ajankohta
 2. Työntekopaikka
 3. Onko työsuhde toistaiseksi voimassa vai määräaikainen
 4. Työtehtävät
 5. Onko työaika kokoaikainen vai osa-aikainen
 6. Säännöllinen työaika
 7. Millainen palkka sekä maksuaikataulu
 8. Miten lomat kertyvät
 9. Millainen irtisanomisaika on
  Näiden lisäksi olisi hyvä huomioida, että sopimuksesta löytyy työnantajan sekä työntekijän
  tiedot sekä molempien sopijaosapuolien allekirjoitukset. Työsopimusta ei kannata
  allekirjoittaa ennen kuin siihen on tutustunut ja lukenut sen läpi. Työnantajan tai muun
  asiantuntijan kanssa kannattaa käydä läpi epäselvät asiat, jotta mikään kohta sopimuksessa
  ei jää epäselväksi.
  Työajalla tarkoitetaan sitä aika, jonka työntekijä on velvollinen tekemään töitä ja olemaan
  työpaikalla sekä olemaan työnantajan käytettävissä. Työajalle on voitu asettaa erilaisia
  rajoitteita ja ehtoja esimerkiksi ylityön osalta. Työsopimuksessa voidaan määritellä
  työntekijälle erillinen koeaika, jonka pituus voi maksimissaan olla kuusi kuukautta. Koeajan
  kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Purun syyt eivät kuitenkaan voi olla
  syrjiviä tai muutoin epäasiallisia.
  Usein työsopimuksissa puhutaan myös työehtosopimuksesta, jonka lyhenne on TES.
  Työehtosopimus on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työantajajärjestöjen välinen
  sopimus. Jokaisella eri alalla on omat työehtosopimuksensa, jossa määritellään yhteisesti
  muun muassa millaisilla ehdoilla kyseistä työtä, tehdään seuraavat vuodet.
  Työehtosopimuksessa on kuitenkin hyvä olla maininta siitä, mitä näistä asioista on määrätty.
  Työsopimus ei saa sisältää mitään lain tai työehtosopimuksen vastaisia ehtoja. Tällaisessa
  tilanteessa lain tai työehtosopimuksen vastaiset ehdot eivät päde.